Познайте видовете матрици, какви са те?

В математиката матрицата е подреждане на числата според редовете и колоните, които след това се поставят между 2 скоби. Скобите, използвани за обграждане на разположението на членовете на матрицата, могат да бъдат или скоби () или скоби [].

Колекция от елементи или елементи, разположени хоризонтално, се нарича ред, докато колекция от елементи или елементи, разположени вертикално, се нарича колона.

Матрица, която има m редове и n колони, се нарича m x n матрица и се нарича матрица, която има реда m x n. Освен това при изписването на матрицата се използват главни и удебелени букви.

(Прочетете също: 3 прости начина за определяне на корените на квадратното уравнение)

Видове матрици

Има няколко вида матрици в математиката, за които трябва да знаете, включително матрици на колони, матрици на редове, квадратни матрици, диагонални матрици, матрици на идентичност, скаларни матрици, нулеви матрици, транспониращи матрици и матрици на симетрия. Следва обяснение на видовете матрици.

Матрица на колона

Това е матрица, която има само една колона. По принцип матрицата на колоната от порядъка m x 1 може да бъде означена като A = [aij] m × 1

Редова матрица

Това е матрица, която има само един ред. Най-общо редовата матрица от порядък 1 x n може да бъде означена като B = [bij] 1 × n.

Квадратна матрица

Това е матрица, която има същите много редове и колони. Най-общо квадратна матрица с порядък m x m може да бъде означена като A = [aij] m × m

Диагонална матрица

Това е квадратна матрица, в която всички елементи са нула, с изключение на основния диагонален елемент. Матрица B = [bij] m × n се казва диагонална матрица, ако bij = 0 за i ≠ j.

Матрица на самоличността

Това е диагонална матрица, в която всички елементи на диагонала са 1. Матрицата за идентичност от порядъка n x n се записва като Iн.

Скаларна матрица

Това е продуктовата матрица между скалар и матрица за идентичност. Елементите в главния диагонал са равни на скаларите.

(Прочетете също: Разбиране на векторите по математика и физика)

Нулева матрица

Това са всички матрици, чиито елементи са нула. Нулевата матрица се обозначава с O.

Транспониране на матрица

Това е матрица, получена чрез преобразуване на матричен ред в матрична колона. Транспониращата матрица се обозначава с AT или A '.

Матрица на симетрията

Квадратна матрица A = [aij] се нарича симетрична матрица, ако AT = A или aджи = aij за всички i, j.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found